Deklaracja dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży

Dostępność cyfrowa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sds.lomza.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży (w skrócie ŚDS w Łomży):

 • Telefon: +48 862169805
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Adres korespondencyjny: ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sds.lomza.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 10.10.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.03.2021 r.

Strona internetowa www.sds.lomza.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek,
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Strona nie posiada:

 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika ŚDS w Łomży.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-15.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W ŚDS w Łomży do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Andrzej Lis, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 862169805 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność siedziby ŚDS w Łomży przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek ŚDS w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5

Budynek ŚDS ma 3 kondygnacje, wchodzi w skład kompleksu budynków, w których znajduje się również Zespół Szkół Specjalnych w Łomży oraz Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. Prowadzi do niego brama wjazdowa na plac apelowy budynku z ul. M Skłodowskiej-Curie. Na wjeździe z prawej strony oraz na budynku placówki znajdują się duże tablice informacyjne. Do wnętrza budynku prowadzą 3 wejścia oraz winda zewnętrzna z poziomu parkingu. Wejście główne prowadzące do punktu informacyjnego  znajduje  się w szczycie budynku po prawej stronie na 2 kondygnacji – wejście po schodach lub wjazd windą na piętro. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do przedsionka, który prowadzi korytarzem do punktu informacyjnego - pomieszczenia biurowego. Przy wszystkich wejściach oraz przy windzie znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie  asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika informacji. Komunikację między piętrami zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W głównym budynku są 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek posiada parking wewnętrzny jednak nie ma oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego do parkowania osób niepełnosprawnych. Winda zewnętrzna umożliwia wjazd do pomieszczeń ŚDS dla osób z wózkiem inwalidzkim.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 Wszyscy pracownicy ŚDS w Łomży zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W ŚDS w Łomży nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Drukuj