Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 18-400 Łomża  Tel:  86-216-98-05    Tel kom:  517-812-024,  517-818-204
e-mail: sds.lomza@wp.pl
 
 
 

Szukasz bezpiecznego miejsca, zrozumienia,
możliwości realizacji zainteresowań,
pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego?
Zgłoś się do Środowiskowego Domu Samopomocy!

        Otwarcie ośrodka nastąpiło 29 kwietnia 1996 r. Dom działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia tzn. placówką pobytu dziennego dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

         ŚDS przeznaczony jest dla osób z terenu miasta Łomży, będących w stanie wyrównanym, które nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w stacjonarnej placówce pomocy społecznej.

        Celem Domu jest:
 • Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego.
 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
 • Przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania.
 • Integracja społeczna-przywrócenie możliwości pełnienia ról społecznych.
 • Rehabilitacja zawodowa.
 • Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu.
 • Zaspakajanie potrzeb kulturalnych i rozwijanie zainteresowań uczestników.
 • Wdrożenie do dbałości o wygląd zewnętrzny i poprawę nawyków higienicznych.
 • Podnoszenie poziomu sprawności psychofizycznej.
 • Podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby.
        Dom zapewnia swoim uczestnikom możliwość udziału w różnorodnych formach zajęć. Ośrodek prowadzi następujące zajęcia:
 • Prowadzenie działań wspierająco - aktywizacyjnych poprzez
  • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
  • trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
 • Terapia zajęciowa realizowana poprzez:
  • zajęcia teatralno - muzyczne,
  • terapię plastyczną,
  • rękodzielnictwo,
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia komputerowe,
  • zajęcia redakcyjne.
 • Psychoedukacja, edukacja zdrowotna.
 • Poradnictwo socjalne, budżetowe.
 • Gimnastyka, zajęcia rekreacyjne na basenie i hali sportowej.
 • Zajęcia kosmetyczno - higieniczne.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Współpraca z rodzinami lub opiekunami uczestników.
 • Współpraca z organizacjami służby zdrowia, pomocy społecznej, ośrodkami kultury, organizacjami kulturalno - rozrywkowymi, placówkami oświatowymi.
        Dzięki stałemu doskonaleniu pracy z uczestnikami uzyskaliśmy bardzo dobre efekty w terapii, a nasz ośrodek cieszy się dużą popularnością. Rezultatem naszej pracy jest zmniejszająca się ilość pobytów w szpitalu naszych podopiecznych.

        ŚDS w Łomży jest wspólnotą dającą wsparcie, jest miejscem życzliwym i przyjaznym. Jest miejscem wielofunkcyjnym, miejscem pracy, wypoczynku, zabawy i świętowania. Nasz Dom jest otwarty na środowisko, poprzez autentyczną twórczość artystyczną jego uczestników, umożliwia swoim podopiecznym integrację z lokalną społecznością.
Baza lokalowa Nasze prace Aktualności Rekreacja